Levering en retour beleid + algemene voorwaarden

De standaard verzending bedraagt 6,70 euro dit omdat alle producten ook heel veilig ingepakt worden zodat er niets kan kapotgaan en alles veilig toekomt bij uw adres, alsook aangetekend. Alles zal met veel liefde klaargemaakt worden met staaltjes als extra en persoonlijke boodschap!

 

Algemene voorwaarden

1. Adres

Schoonheidsproducten eenmanszaak Belle By Gaëlle gevestigd te Beveren-Leie 

Tel nr: 0474082633

Btw nummer: BTW BE0685999737

Mail: gaelle@bellebygaelle.be

Website: www.bellebygaelle.be

2. Toepassing

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen Belle By Gaëlle en haar klant (de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

3. Verzending

3.1 De bestellingen worden verstuurd met een transport firma. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

3.2 Bestellingen worden in principe gratis geleverd per POST vanaf een aankoopbedrag van 150 EUR. Bij bestellingen met een waarde van minder dan 150 wordt een bijkomende toeslag (voor transport, administratie en milieu) van 4,95 EUR incl. btw aangerekend.

3.2 De leveringstermijnen worden door Belle By Gaëlle enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Belle By Gaëlle niet. Eventuele overschrijdingen van deze termijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

3.3 Belle By Gaëlle draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Belle By Gaëlle gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

3.4 Annulering van een bestelling is enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Belle By Gaëlle. Ingeval van een door Belle By Gaëlle toegestane annulering van een bestelling door de Klant, wordt aankoopprijs gecrediteerd.
Speciaal op vraag van de Klant bestelde producten en goederen kunnen niet worden geannuleerd en worden integraal aan de Klant aangerekend.

4. Retourneren

Binnen 14 dagen de artikelen in originele verpakking & ongeopend te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Belle By Gaëlle over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

“Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Belle By Gaëlle te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek”“verborgen gebreken moeten binnen 14 kalenderdagen gemeld worden”

5. Herroepingsrecht maximum 14 kalenderdagen:

Dit kan zonder betaling boete of vermelding motief(artikel 46, 2° WMPC).

” De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. ”

 6. Garantie

Belle By Gaëlle garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

De Klant verbindt zich ertoe om de verkochte goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffen de geleverde goederen binnen een termijn van drie (3) dagen na de levering schriftelijk aan Belle By Gaëlle te worden gemeld.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Belle By Gaëlle is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Voor de door Belle By Gaëlle geleverde producten is de duur en de omvang van de waarborg van Belle By Gaëlle steeds beperkt tot de waarborg die wordt toegekend door de producent / leverancier van Belle By Gaëlle van de desbetreffende producten  zoals uitdrukkelijk vermeld op de factuur

Belle By Gaëlle is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Belle By Gaëlle geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Belle By Gaëlle.

7. Privacy

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Belle By Gaëlle. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Belle By Gaëlle verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. Heeft u nog vragen i.v.m. privacy, kan je altijd contact opnemen met Belle By Gaëlle.